Follow by Email

יום שלישי, 7 בפברואר 2012

החלטות מיסוי לעניין תושבות - מיסוי בינלאומי


חוזר רשות המיסים בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל, מיום 29 ינואר 2012. להרחבה ביחס לאופן קביעת תושבות לצורכי מס, ראו מדריך תושבות לצורכי מס, כולל המלצות לתכנון מס.


ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה